ПРОПИСИ

Овде се налазе везе ка свим значајним документима који регулишу рад у школи, наставни процес, права и обавезе учесника итд. Сви документи се налазе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и – као и сви правни акти – јавни су документи. Саветујем свим ученицама и ученицима да се упознају са оним сегментима правног система који их се директно тиче у настави – и да држе до својих права, а да упознају своје обавезе.

Општи законски оквир:

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Правилник календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину + табеларни преглед календара

Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

Правилник о модел установи

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о општинском савету родитеља

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом

Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Правилник о стручно-педагошком надзору

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад-органа старатељства у заштити деце од насиља

Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи

Средње школе:

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о програму стручне матуре и завршног испита

Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница

Уџбеници:

Закон о уџбеницима

Оцењивање:

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Изабрани уџбеници

Логика: Михаило Марковић, Логика за гимназије и правно-биротехничку школу, Завод за уџбенике, 1992.

Филозофија: Милош Јеремић, Филозофија – уџбеник за четврти разред гимназијеи четворогодишње средње стручне школе, Klett, 2014.

Остали акредитовани уџбеници из филозофије:

Миланка Радић Тадић, Филозофија – уџбеник за четврти разред гимназије, средњих стручних и уметничких школа, Нови Логос, 2014.

Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Филозофија за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2001.

Вељко Кораћ, Бранко Павловић, Историја филозофије за средње школе, Завод за уџбенике, 1983.