Misha Mashina

Кантово схватање морала

Шта ће се научити:1) значај рационалног и слободног избора правила понашања,2) смисао дужности и општег моралног закона,3) неки кључни филозофски и научни појмови. Проблеми на које се односи садржај лекције:1) извор моралности,2) аргументи у процењивању моралности поступака. Општост и нужност Као и у домену сазнања, тако и у домену морала владају иста правила општости и нужности. Након што је показао како наша свест (ум и разум) садрже априорне форме које… Read More »Кантово схватање морала

Кантова револуција у филозофији

Шта ће се научити:1) ограничења рационализма и емпиризма у схватањупозиције човека у односу на свет око њега,2) промена у разумевању начина нашег сазнавања света,3) неки кључни филозофски и научни појмови. Проблеми на које се односи садржај лекције:1) да ли наша свест мења садржај опажаја?2) да ли је могуће спознати свет какав заиста јесте?3) да ли је метафизика могућа? Кантов циљ у критичкој филозофији је био да учини филозофију – научном.… Read More »Кантова револуција у филозофији

Филозофија – контролни: Платон и Аристотел

Лекције: 2.11. Метафизичко одређење стварности2.12. Политичке идеје античке Грчке Форма контролног: 1. Контролни садржи 9 питања, подељених по тежини у 3 групе:– прва 3 питања износе тврдњу и потребно је заокружити ДА ако је тврдња тачна, односно НЕ ако је нетачна,– друга 3 питања нуде три могућа одговора, и потребно је заокружити један од три понуђена одговора (под а, б или в),– последња три питања захтевају објашњење одређених проблема, аргумената или метода,… Read More »Филозофија – контролни: Платон и Аристотел

Логика – контролни: закључивање

Лекције: 3.2. Непосредно закључивање по опозицији3.3. Закључивање по аналогији3.4. Индуктивно закључивање Форма контролног: 1. Контролни садржи 9 питања, подељених по тежини у 3 групе:– прва 3 питања износе тврдњу и потребно је заокружити ДА ако је тврдња тачна, односно НЕ ако је нетачна,– друга 3 питања нуде три могућа одговора, и потребно је заокружити један од три понуђена одговора (под а, б или в), само један од одговорра је тачан,– последња три питања… Read More »Логика – контролни: закључивање

Индуктивно закључивање

Опште карактеристике индукције Индукција је закључивање које полази од извесних појединачних или посебних чињеница, а у закључку утврђује један општи суд. Другим речима, на основу тога што појединачни чланови једне врсте имају нека општа својства или стоје у неком општем односу, закључује се да и врста као целина има то својство или стоји у том односу. На пример: Механичке појаве су појаве механичког кретања чврстих, течних и гасовитих тела. Акустичне… Read More »Индуктивно закључивање

Закључивање по аналогији

Закључивање по аналогији је један од најчешћих облика закључивања у свакодневном животу, који се и у науци често примењује и даје плодне резултате. Аналогија, иначе, значи сличност. Извести један закључак по аналогији значи закључити на основу тога што су нека два предмета (или врсте предмета) слична у неким особинама да морају бити слична и у некој другој особини. Тако, на пример, дете које је оса ујела боји се и бубамаре… Read More »Закључивање по аналогији

Непосредно закључивање по опозицији

Међу различитим могућим облицима једног суда постоје одређени односи и правила која регулишу како се из једног облика може добити неки други исте или промењене истинитосне вредности. Код закључивања по опозицији ова промена облика се састоји искључиво у мењању степена општости или квалитета суда (тврдња може постати негирање и обрнуто). Распоред појмова у суду се при том не мења. Како се непосредно закључивање по опозицији врши искључиво са предикативним судовима,… Read More »Непосредно закључивање по опозицији

Закључивање

Шта је закључивање И појам и суд су само елементи мишљења, а произвољно низање појмова још увек не представља мишљење. Повезивање појмова мора да задовољи одређене услове да би давало ставове, а још строжије услове да би довело до судова – па чак и прозвољно низање судова, чак и истинитих или смислених, није довољно да би мишљење било названо логичким. Логички исправно мишљење претпоставља повезивање судова које води извесном новом… Read More »Закључивање