ЛЕКЦИЈЕ

 

Филозофија

 1. Увод у филозофију
  1.1. Име и појам филозофије
  1.2. Побуде за филозофско истраживање
  1.3. Однос филозофије и мита, религије, науке и уметности
  1.4. Основне филозофске дисциплине
  1.5. Основни филозофски правци
 2. Античка филозофија
  2.1. Приказ проблема античке филозофије
  2.2. Питање прапочетка
  2.3. Значај супротности за тумачење природе
  2.4. Проблем мноштва
  2.5. Проблем бића и кретања
  2.6. Парадокси кретања
  2.7. Проблем истине и привида
  2.8. Дијалектика и реторика
  2.9. Реторика: основни елементи говорништва
  2.10. Реторика: логичке грешке
  2.11. Метафизичко одређење стварности
  2.12. Политичке идеје античке Грчке
  2.13. Врлина и добро: Платон и Аристотел
  2.14. Врлина и добро: хеленистичка учења
  2.15. Античка епистемологија
 3. Средњовековна филозофија
  3.1. Однос вере и разума: гностици и апологети
  3.2. Схоластичка филозофија
  3.3. Докази постојања Бога
  3.4. Проблем зла
 4. Нововековна филозофија
  4.1. Епистемолошки проблеми
  4.2. Рационализам
  4.3. Емпиризам
  4.4. Kантова револуција у филозофији
  4.5. Кантово схватање морала